OC agenta ubezpieczeniowego (multiagenta)

Do wykonywania czynności agencyjnych potrzebna jest odpowiednia ochrona zawodowa. Możesz ją otrzymać w eAgent.pl.
Przygotowaliśmy prosty, szybki i tani produkt – OC agenta ubezpieczeniowego (multiagenta). Wszystko z myślą o potrzebach agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające.
Jeśli potrzebujesz obowiązkowej polisy OC agenta ubezpieczeniowego, wykonaj poniższe kroki.
01
Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy
02
Po weryfikacji Twoich danych otrzymasz ofertę ubezpieczenia
03
Po akceptacji oferty wyślemy polisę do kupienia
04
Zapłać za polisę
05
Dostęp do swoich polis możesz mieć w Indywidualnym Koncie Klienta
Informacje podstawowe

Najczęściej zadawane pytania
OC agenta (multiagenta) – rozporządzenie
OC agenta – kogo dotyczy?
Ubezpieczenie OC agenta dotyczy multiagentów – agentów ubezpieczeniowych i agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające wykonujących czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. Ochroną są objęte również osoby, przy pomocy których agent wykonuje czynności agencyjne.
Ile kosztuje OC agenta?
OC agenta zależy od wielu czynników takich jak zakres prowadzonej działalności agencyjnej, szkodowość oraz przychód (prowizja za poprzedni rok i planowana za kolejny). Dlatego koszt tego ubezpieczenia dla każdego agenta będzie inny.
OC multiagenta – zakres
Zakres ochrony ubezpieczeniowej OC agenta ubezpieczeniowego (multiagenta) dotyczy odpowiedzialności cywilnej multiagenta za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych.
Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC agenta ubezpieczeniowego?
OC agenta ubezpieczeniowego nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej innej działalności multiagenta oprócz zawodowej. Dotyczy to również:
szkód wyrządzonych przez agenta osobom zatrudnionym przez niego na podstawie umowy o pracę lub osobom, przez które agent wykonuje czynności agencyjne;
szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez ubezpieczonego lub osobę, przez którą ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony lub osoba, przez którą ubezpieczony wykonuje czynności agencyjne, pozostaje we wspólnym pożyciu;
kar umownych, wynikających z działania podjętego w okresie ubezpieczenia lub zaniechania działania w tym okresie, w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego czynności agencyjnych;
szkód powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
OC agenta – suma gwarancyjna
Przy OC agenta ubezpieczeniowego mamy do czynienia z podziałem sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia. Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie wynosi 1 300 380 euro, a na wszystkie 1 924 560 euro (stosuje się średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta).
Ile obowiązuje OC agenta ubezpieczeniowego?
Ubezpieczenie obowiązuje przez 12 miesięcy. Polisę można kupić w dowolnym momencie. Datę początku ubezpieczenia określa się w powyższym formularzu zgłoszeniowym.
Ile wynosi kara za brak OC agenta ubezpieczeniowego?
Kara za brak OC agenta ubezpieczeniowego to koszt 1000 euro. Wysokość kary w PLN jest uzależniona od średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w tabeli kursów nr 1 każdego roku.