Komunikat MEN w sprawie ubezpieczeń NNW szkolnych

Poniżej znajduje się treść pisma DWKI-WPB.513.168.2019.BN jakie zostało skierwane do Kuratoriów Oświaty w Polsce przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dnia 1 października 2019 roku.
Szanowni Państwo,
w związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami i wątpliwościami od rodziców uczniów, jak co roku uprzejmie przypominam.
W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).
Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być zawarta wyłącznie z woli rodziców.
Przepisy ustawy Prawo oświatowe[3] nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. Mogą jednak wnioskować do organu prowadzącego we wszystkich sprawach szkoły, w tym również w sprawach dotyczących ubezpieczenia[4].
To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty. Żądanie przez dyrektorów szkół i placówek od rodziców pokrycia kosztów ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły), jak również żądanie jakichkolwiek oświadczeń w związku z odmową przez nich uiszczenia dobrowolnych ubezpieczeń, jest niedopuszczalną praktyką.
Mając na względzie powyższe, zwracam się z uprzejmą prośbą o przypomnienie i upowszechnienie ww. treści wśród dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli i rodziców uczniów. Działanie to powinno przyczynić się do wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości na gruncie dobrowolnych ubezpieczeń zawieranych w szkołach i placówkach oświatowych.
Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Iwona Michałek
Sekretarz Stanu
Przypisy: