Dla kogo OC krótkoterminowe?

Według ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy pojazd poruszający się po polskich drogach, musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Brak polisy wiąże się z karami nakładanymi przez UFG. Ich wysokość zależna jest od rodzaju pojazdu oraz długości trwania przerwy i w przypadku samochodów osobowych może wynieść nawet 5 600 zł.

OC komunikacyjne kojarzy nam się z ubezpieczeniem rocznym. Jednak istnieje możliwość wykupienia polisy na 30 dni. Taka opcja, pomimo że pokryje szkody wyrządzone ubezpieczonym autem, jest dostępna tylko w wyjątkowych przypadkach. Poniżej przedstawimy Ci, kiedy możesz bezpiecznie wykupić polisę krótkoterminową.

Kto może zawrzeć polisę 30-dniową?

Art. 27 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. jasno mówi, że polisy na okres krótszy niż rok, mogą zawrzeć jedynie właściciele pojazdów:

  • historycznych (jeśli spełnia warunki określone w art. 2 pkt 39 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Pojazd historyczny to taki, który jest wpisany do rejestru zabytków na podstawie odrębnych przepisów lub znajdujący się w wojewódzkiej ewidencji zabytków lub wpisany do inwentarza muzealiów),
  • wolnobieżnych (według ustawy o ruchu drogowym w Polsce pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyjątkiem ciągników rolniczych. Pojazdy wolnobieżne są wykorzystywane w rolnictwie, leśnictwie, budownictwie i transporcie bliskim) – w takim przypadku okres ubezpieczenia musi wynosić co najmniej 3 miesiące,
  • zarejestrowanych czasowo (pojazdy podlegające rejestracji dokonanej na wniosek właściciela w celu umożliwienia: wywozu pojazdu za granicę, przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium RP, przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy) - okres obowiązywania polisy nie może być krótszy od okresu rejestracji pojazdu,
  • zarejestrowanych za granicą (pojazd zakupiony w innym kraju, sprowadzony do Polski po zakupie) – w tym wypadku zakup ubezpieczenia krótkoterminowego jest możliwy tylko jeden raz z wymogiem rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni,
  • zarejestrowanych w Polsce na stałe - w przypadku działalności gospodarczych polegających na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, tzw. komisów samochodowych.

Najczęściej krótkoterminówki wykupowane są przez podmioty prowadzące auto handel, co jest zrozumiałe w kontekście krótkiego okresu posiadania pojazdów. Wszystkie komisy z odpowiednim PKD mogą skorzystać z nowoczesnych rozwiązań programu eAgent.pl.

Co stanie się z polisą po sprzedaży auta?

Polisa komisowa przechodzi wraz z autem na nabywcę. Należy jednak pamiętać, że nie podlega ona automatycznemu wznowieniu. Podczas braku ubezpieczenia w kolejnym dniu po zakończeniu okresu ochrony, nabywca podlega wyżej wspomnianym karom, nakładanym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Podsumowując, OC krótkoterminowe to korzystne finansowo rozwiązanie dla właścicieli aut. Bądźmy jednak rozsądni przy zawieraniu takich polis i korzystajmy z doradztwa dobrych agentów.

Udostępnij: